Voorwaarden

Algemene voorwaarden Mooi Schoon

Wil je in en met je buurt, (sport)vereniging of organisatie een actie organiseren om samen zwerfvuil op te ruimen? Mooi Schoon kan je ondersteunen door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van opschoonmaterialen.

Kom in actie

Mooi Schoon betreft een buurt- of wijkgerichte zwerfvuil-opschoonactie.
Zwerfvuil is alles wat niet thuis hoort in de openbare omgeving; het afval dat rondslingert op straat, in de berm, bij een waterplas of in de natuur. Het is afval dat bewust of onbewust door mensen is weggegooid, achtergelaten of verloren. De actie draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van de buurt en omgeving.

Organisatie

De Mooi Schoon-acties worden onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke organisatie (buurt, vereniging, wijk, et cetera.) georganiseerd. Deze bedenkt het plan en zorgt voor de werving en aansturing van vrijwilligers. De deelnemende gemeenten en ROVA stimuleren en faciliteren de Mooi Schoon-acties door het beschikbaar stellen van diverse opschoonmaterialen. De organisatie ziet er op toe dat de ter beschikking gestelde materialen na beëindiging van de Mooi Schoon-actie weer compleet en schoon worden overgedragen aan ROVA.

Een opschoonactie aanmelden

Voor het aanmelden van een opschoonactie en het aanvragen van ondersteuning maak je gebruik van het formulier op deze pagina. Alleen opschoonacties in deelnemende gemeenten van Mooi Schoon worden in behandeling genomen. Kijk op de website voor de deelnemende gemeenten. Na binnenkomst van de aanvraag kan ROVA namens de gemeente contact opnemen met de aanvrager om op de hoogte te blijven van het initiatief. De ondersteuning stopt wanneer het campagnebudget niet meer toereikend is.

Veiligheid

De organisatie ziet toe op het voorkomen van onveilige situaties. Bij acties die plaatsvinden langs wegen of op onveilige situaties kunnen de gemeente en ROVA desgewenst adviseren op het gebied van te treffen veiligheidsmaatregelen en voorzien in reflecterende hesjes en markeerpilonnen.

Privacy beleid

Door een opschoonactie te plaatsen op de website www.mooi-schoon.nl geef je toestemming om de activiteit en je persoonsgegevens (naam, adres en e-mailadres) aan de gemeente door te sturen aangezien de Mooi Schoon-acties mede worden gefaciliteerd door de gemeente. De geplaatste informatie en de geüploade foto’s worden eigendom van ROVA. ROVA mag deze vrij gebruiken voor inzet tegen zwerfvuil.

Commerciële doeleinden of misbruik

Gebruik van de opschoonmaterialen voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. ROVA behoudt zich dan ook het recht voor om aangemelde acties met een overwegend commercieel belang, niet te honoreren. Voorts behoudt ROVA zich het recht voor om een aangemelde activiteit van de website te verwijderen wanneer er sprake is van misbruik, kwetsende, aanstootgevende of irrelevante inhoud, het beschikbaar stellen van ongeoorloofde reclame, of enige andere uiting die in strijd is met de wet en/of goede zeden. Het is aan ROVA om te bepalen wanneer hier sprake van is.

Extra maatregelen i.v.m. coronavirus

In verband met het heersende coronavirus wijzen we u er op te handelen volgens de landelijke richtlijnen, afgegeven door het RIVM:

  • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukte
  • Was regelmatig je handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi die daarna weg in een afvalzak of afvalbak
  • Blijf thuis als je klachten hebt die op COVID-19 wijzen

En extra coronamaatregelen voor deze opschoonactie:

  • Draag allemaal tijdens de gehele opschoonactie de afgeleverde handschoenen en gooi deze na afloop weg in de vuilniszak
  • Was na afloop de handen heel goed
  • Lees goed de paragraaf ‘Aansprakelijkheid’

Aansprakelijkheid

Organisatie van en deelname aan een opschoonactie gebeurt op eigen risico. De gemeenten en ROVA accepteren geen aansprakelijkheid voor de (vrijwilligers)acties en zijn niet verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk in geval van schade of ongevallen die tijdens de opschoonactie voor deelnemers of derden kunnen ontstaan.

Toepasselijk recht

Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

ä